OBCHODNÍ PODMÍNKY:


Všeobecné obchodní a dodací podmínky Erstero

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2 Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a vystavením smlouvy a odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Podmínkami.

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a služeb, závazně objednaných kupujícím v kupní smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb

3.1 Cena uvedená u každého zboží nezahrnuje 19% DPH.

3.2 V ceně reklamních předmětů není zahrnuto balné.

4. Dodací lhůta

4.1 Dodací lhůta pro dodání zboží prodávajícím je potvrzena písemně a to vždy na elektronickou adresu uvedenou při registraci.

5. Dodací podmínky

5.1 Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
a) zaslání na fakturu
b) zaslání na dobírku
c) osobní převzetí

6. Platební podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby (včetně balného) jakož i event. přirážek a DPH 19%.

6.2 Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí některou z variant způsobu úhrady (návaznost na způsob dodání zboží):
a) platba převodem na účet
b) platba hotově při převzetí dobírky
c) platba v hotovosti

6.3 SV případě akceptace prodávajícím platbu bankovním převodem, je splatnost faktury 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.4 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. Smluvní pokuty

7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu.

8. Jiná ustanovení

8.1 Minimální hodnota objednaného zboží pro uzavření smlouvy je 2000 Kč (vč. DPH).

8.2 Objednávky je možno zasílat 24 hodin denně.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případech neupravených těmito Podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

9.2 Výrobky dodané prodávajícím jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

9.3 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště a dalších kontaktních údajů.

REKLAMA našich partnerů: